Kortpredikan

– 2 Kung 11:1-4,9-18,20 Ps 132:11-14,17-18  Matt 6:19-23 – Den heliga historien verkar allt annat än helig.  Atalja var dotter till Ahab och Isebel, som hade stått emot profe­ten Elia. Hon försöker förgöra alla davidsättlingar i Juda. En av dem räd­das och insätts som konung. Denne blir ett tecken på att löftet till David inte

Kortpredikan

– 2 Kung 2:1,6-14 Ps 31:20,21,24 Matt 6:1-6,16-18 – Profeten Elia tas upp i himlen inför sin efterföljare Eli­shas ö­gon. Men dessförinnan ger han sin efterföljare ett gene­röst er­bju­­dan­de: ”Be mig om vad jag skall göra för dig, innan jag blir tagen ifrån dig.” Elisha ber frimodigt om ”en dubbel arvslott av hans an­de”. Det var

Kortpredikan

– 1 Kung 21:17-29  Ps 51:3-6a,11-16 Matt 5:43-48 – Kung Ahab har, på förslag av drottning Isébel, låtit stena Nabot. Ett veritabelt nidingsdåd. Profeten Elia letar upp Ahab och för­kunnar Guds fruktansvärda dom. Ahab säger: ”Har du slutligen fun­nit mig, du min fiende?” Vi kan känna igen profetens ord i samvetet som ”letar upp” oss.

HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Ords 8:22-31 Ps 8:4-9 Rom 5:1-5 Joh 16:12-15 Varför alla goda ting är tre ”Alla goda ting är tre” säger den mänskliga erfarenheten. Och det sägs inte av en slump. Det har sin källa i tillvarons innersta verklighet, den Treenige Gu­den. Kyrkans tro på den Treenige Guden är en strikt tros­hemlighet. Ing­en hade kunnat tänka

Kortpredikan S. Barnabas, apostel

– Apg 21b-26; 13:1-3 Ps 98:1-6 Matt 10:7-13 – Lukas berättar att Barnabas var ”en god man, full av helig ande och tro”. Han var betrodd i församlingen i Jerusalem och sändes att ”visi­te­ra” försam­ling­en i Antio­chia när även hedningarna tog emot budskapet. Han har kommit i skuggan av Paulus men sökte upp denne i Tarsos,

Kortpredikan S. Efraim Syriern, diakon, kyrkolärare

– 1 Kung 18:41-46  Ps 65:10-13 Matt 5:20-26 – Elia hade dräpt alla Baals profeter. Nu sitter han på toppen av berget Karmel med ansiktet mot jorden. Han ber i väntan på att regnet skall falla efter tre års torka. Diakonen och kyrkoläraren Efraim levde ett strängt asketiskt liv i trehundratalets Syrien. Ofta fick han

Kortpredikan

– 1 Kung 18:20-39  Ps 16:1-2a,4-5,8,11 Matt 5:17-19 – Profeten Elia är ensam kvar som Herrens profet. Mot honom står 450 av­fall­na pro­fe­ter, de som gått i tjänst hos Baal. Den yttre dramatiken är snarast ”övertydlig”. Det måste handla om något mera än en maktdemonstration. Det som händer får visserligen det förblindade folket att falla

Kortpredikan 7/6 – 1 Kung 17:7-16  Ps 4:2-5,7-8 Matt 5:13-16 Israels folk hade avfallit från Gud. De drabbades av hungersnöd och torka. Profeten Elia hade förutsagt att inget regn skulle falla på tre år. Nu ber han en änka i Sárefat att baka en kaka bröd åt ho­nom. Hon tillhörde inte ens Israels folk. Han

PINGSTDAGEN

Apg 2:1-11  Ps 104 Rom 8:8-17  Joh 14:15-16, 23b-26 Vägvisaren och hjälparen  Fortfarande önskar många svenskar varandra ’glad pingst’. Kanske har de min­nen av konfirmation eller bröl­lop vid pingst. Eller beror det på att naturen väcks till liv? En ny­ut­sla­gen rho­­dodend­ron får själen att kvickna till. Vi sjöng i responsoriepsal­men: ”Du, Herre, sänder ut din

Kortpredikan S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

– Apg 28:16-20,30-31 Ps 11:4-5,7 Joh 21:20-25 – Paulus har nått fram till Rom och uppehåller sig där i två år, men Lukas be­rättar inte hur hans liv slutar. Andra källor vittnar om att han kom till Spanien, återkom till Rom och där led martyrdöden. Johannesevangeliet slutar lite gåtfullt. Sannolikt är det sista ka­pitlet ett se­nare