Kortpredikan S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

– Am 3:1-8; 4:11-12 Ps 5:5-8 Matt 8:24-27 – ”Guds härlighet är den levande människan, människans liv är att se Gud.” En vidunderlig utsaga av den helige Irenaeus, som var lärjunge till Po­lykar­pos, som var lärjunge till apos­teln Johannes. Guds härlighet, det ljus och den glans som strålar från Gud – är den levande männi­skan.

13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

1 Kung 19:16b, 19-21 Ps 16;1-2,5,7-11 Gal 5:1, 13-18  Luk 9:51-62 Den verkliga friheten Dagens kollektbön är ovanligt vacker. ”Du har gjort oss till ljusets barn… låt aldrig mörkret få makt över oss… ge oss nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande ljus”. Vi glä­der oss över ljuset, inte minst i midsommartid,

S. Johannes Döparens födelse

Jes 49:1-6 Ps 139:1-3-13-15 Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80 De första munkarna kände igen något av sin egen kallelse i profeternas. När den helige Benedictus byggde två kapell på Monte Cassi­no, vigde han det ena åt Johannes Döparen. På iko­ner i klos­ter ser man honom ofta tillsammans med Ma­ria vid korset. Johannes Döparen vistades i öde

Jesu hjärtas dag

– Hes 34:11-16 Ps 23 Rom 5:5b-11 Luk 15:3-7  Alla bibelns liknelser, profetior, bilder och utläggningar om Guds kärlek kon­­­cen­treras i en dramatisk händelse. Soldaten sticker sitt spjut i Jesu hjärta och därur rinner det fram blod och vatten. Gud lönar det hög­sta onda med det högsta goda. ”Kristus dog för oss medan vi än­nu var

Kortpredikan

– 2 Kung 24:8-17 Ps 79:1-5,8-9 Matt 7:21-29 – Människorna uträttar och bygger mycket. Men allt kommer inte att be­stå. År 597 f.Kr. hände det otänkbara. Jerusalem intas av babylonier­na och templet berövas alla sina skatter. Senare skulle templet brännas och mu­rarna brytas ner. Kung­en och de flesta i folket fördes bort i fången­skap. Mänsklighetens

Kortpredikan – S. John Fisher o S. Thomas More, martyrer

– 2 Kung 22:8-13; 23: 1-3 Ps 119:33-37,40 Matt 7:15-20 – ”Akta er för de falska profeterna.” De farligaste är de fromma, ”förklädda till får”, de uppträder som ”lju­sets änglar”. Vackra ord och yttre fromhet bevisar ingenting, inte ens under­verk. ”På deras frukt skall ni känna igen dem.” Thomas More, kungens kansler, och biskop John

Kortpredikan S. Aloisius Gonzaga, jesuit

  – 2 Kung 19:9b-11,14-21,31-36 Ps 48:2-4,10-11 Matt 7:6,12-14 – Dåtidens stormakt Assyrien hade intagit Nordriket år 721 f. Kr. Tju­­go år senare, ho­tas också Juda rike och Jerusalem. Kung His­kia får ett hotfullt och sarkastiskt brev från den assyriske kung­en. ’Skulle du bli räd­­­dad, när alla andra gått till spil­lo?’ När kungen läst brevet gick

Kortpredikan

– 2 Kung 17:5-8,13-15a,18 Ps 48:2-4,10-11 Matt 7:1-5 – Nordriket föll 721 f.Kr. för det assyriska riket. Elva av Israels stam­mar gick förlorade. De beskrivs som hårdnackade. De lyssnade inte på de profeter Herren ha­de sänt. Med den assyriska kungen som redskap ”försköt Herren dem från sitt ansikte”. Deras ohörsamhet fällde domen över dem. Oryggligt gäller

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

1 Mos 14:18-20 Ps 110:1-4 1 Kor 11:23-26  Luk 9:11b-17 Närvaro, offer, helande Den högtid vi firar idag, Kristi kropps och blods högtid, är Herrens största gåva till sin kyrka. Aposteln Paulus vittnar om det i andra läsningen, det äldsta skrivna vittnes­bör­­­det vi har om den heliga eukaristin: ”Jag har själv tagit emot från Herren

Kortpredikan Vårfrumässa

– 2 Krön 24:17-25 Ps 89:4-5,29-34 Matt 6:24-34 – ”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen.” Ett efterlängtat och hoppfullt löfte. Men det rymmer en vägvisning. ”Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra ock­så”. Löftet ställer män­niskan inför ett avgörande val. Livet är en fråga om prioritering. Ingenting