Kortpredikan S. Ansgar, biskop, Nordens apostel 

– Jes 42:5-10 Ps 96:1-6,9-10 Matt 4:13-17 – Redan som ung blev Ansgar munk i Corbie i Frankrike. Han skic­ka­des till Corvey i Westfalen, Tyskland, vid den tid på 800-talet när kyrkan började sträcka sig mot Norden. Ansgar grundade församlingar i Danmark men hade inte stor fram­­­gång i sitt missionsarbete i Sverige. Det skul­­le dröja

Kortpredikan

– Syr 47:2-11 Ps 18:31,47,50-51 Mark 6:14-29 – Som sammanfattning av Davids historia låter oss kyrkan höra ur Jesu Syraks bok. Den vise Syrak beskriver David som den store hjälten. ”Han lekte med lejon som med killingar.” Han fällde Gol­jat till marken och krossade filistéerna. Men David visste att det var Gud som gav både

Kortpredikan S. Giovanni Bosco, präst

– 2 Sam 24:2,9-17 Ps 32:1-2,5-7 Mark 6:1-6 – David anbefaller en folkräkning, som snarast blev en mönstring. Joab, hans överbefälhavare, ge­nomför den och kan rapportera antalet ”stridsdugliga män”. Det kan tyckas som en nor­mal åtgärd för en kung som vill veta vilka resurser som finns, men Gud ser det som en svår synd. Straffet

Kortpredikan

– 2 Sam 18:9-10,14b,24-25a,30-19:3 Ps 86:1-6 Mark 5:21-43 – David gråter över sin son Absalom, trots att han har gjort uppror. David önskar att han fått dö i Absaloms ställe. Hans gråt och hans kärlek pekar mot honom som skall födas av Davids ätt. Jesus gråter över Jerusalem, trots att staden dräper sina profe­ter. Han ger

4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

5 Mos 18:15-20 Ps 95:1-2,6-9 1 Kor 7:32-35  Mark 1:21-28 Fräls oss ifrån ondo/den onde Evangelisten Markus, som vi lyssnar till detta år, har inlett sitt evangelium med att be­rätta om Jesu dop, hans frestelse, hans predikan och att han kallar lärjungar. Kort återgivna händelser som lägger grunden för och presenterar hela hans mission. Nu un­dervisar

Kortpredikan SS. Timotheos och Titus, biskopar[1]

– Tit 1:1.5 Ps 96:1-3,7-8a,10 Luk 10:1-9 – Timotheos och Titus var aposteln Paulus mest betrodda medar­be­tare. När han ”lämnar över” sitt uppdrag till dem blir det ett första steg i den ”apostoliska successionen”. Paulus skriver till dem om ”vår reli­gions sanning” och om ”den sunda läran”. I sitt brev till Ti­tus skriver han om

Kortpredikan Paulus Omvändelse

– Apg 9:1-22 Ps 117 Mark 16:15-18 – Ljuset på Damaskusvägen förvandlade Paulus liv. Han blända­des, men fick tillbaka synen och därmed förmågan att se hela tillva­ron i det ljus som bländat honom. ”I ditt ljus ser vi ljus.” Det ljus han såg lyser fram i hans lära och i hans livs­öde. Hans undervisning är

Kortpredikan S. Frans av Sales

– 2 Sam 7:4-17 Ps 89:4-5,27-30  Mark 4:1-20 – David vill bygga ett tempel åt Herren, men han har ännu inte för­stått Herrens storhet. Visst, ett hus skulle byggas av hans son Sa­lo­mo, men det har en djupare mening och måste förstås på ett andligt sätt. Templet pekar fram mot det hus som Gud själv

Kortpredikan

– 2 Sam 5:1-7,10 Ps 89:20-22,25-26 Mark 3:22-30 – David blir smord till kung och ledare för alla Israels stammar. Den nya huvudstaden blir Jerusalem. Herren är med honom. David personifierar de tolv stammarnas enhet. Jesus anklagas för att vara besatt. Han ber dem tänka efter. Hur kan han driva ut Satan, om han själv