Kortpredikan 5/10

– Gal 1:6-12 Ps 111:1-2,7-9,10c Luk 10:25-37 –

Att höra är en konst. Ofta tror människan att hon hör vad som sägs, men får bara sina egna förutfattade meningar bekräf­tade. Hon hör vad hon väntar sig att höra.

Liknelsen om den barmhärtige samariern har hörts av många. Men många hör den enbart som en maning att bistå sin nästa. Evangeliet redu­ce­ras till insatser för de nödställda.

Je­sus frågar inte efter vem som var prästens, levitens och sama­rierns näs­ta. Han frågar vem som var ”den överfallne man­nens nästa”. Den frågan är, när vi tänker efter, betydligt svårare att besvara.

Kyrkofäderna ”hörde” och kände igen Jesus i samariern. Det är han som ser den slagna människan vid livets vägkant, överfallen av denna världs ”rövare”: ”djävulen, världen och den egna synden”. Det är han som gju­ter olja och vin i hennes sår. Det är han som för oss till värds­hu­set för fortsatt vård. Värdshuset är en bild för Kyrkan. Det är han som betalar i förväg med ”två denarer”, sitt lidande och sin uppståndel­se. Det är han som lovar att åter­ställa allt när han kommer tillbaka.

Det eliminerar inte slutsatsen, ”gå du och gör som han”, uppmaningen att handla som sa­mariern.

Ingen kan i längden ”göra” som samariern utan insikt om att han själv också är den nöd­ställ­de, den som behöver vård och nåd. Den barmhärtige samariern är Jesus Kristus, vår Herre.

Det är evangeliet om Kristus som aposteln Paulus förkunnar.

I Galatien hade det smugit sig in krav på att ock­så hednakristna skulle följa hela Mose lag och bli omskurna. Paulus kallar det ”ett annat evan­ge­­­lium” och uttalar en förbannelse över dem som förkunnade det. Ing­en­ting får skymma el­ler förändra evangeliet om Kristus.

Det betyder inte ett kravlöst evangelium. Längre fram i brevet skri­ver aposteln: ”I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskä­rel­se eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek”.

Det är samma evangelium i liknelsen om den barmhärti­ge samari­ern. Den som botas av Kristus och helas i hans kyrka upptäcker vem som är hans nästa. Den slagne som botats kan höra rätt. Också maningen att tjäna sin nästa blir i Kristi efterföljd ett evangelium: ”Gå du och gör som han”.