Kortpredikan

– Jak 1:12-18 Ps 94:12-13a,14-15,18-19 Mark 8:14-21 – Aposteln Jakob påminner om trons ABC. Det är skillnad mellan fres­tel­se och pröv­ning – även om det i bibeln uttrycks med sam­ma ord. Det är också skillnad mellan frestelse och synd. Gud frestar ingen. Frestelsen kommer från den onde och tänder män­niskans be­gär. Fäderna liknar begäret vid

Kortpredikan

– Jak 1:1-12 Ps 119:67-68,71-72,75-76 Mark 8:11-13 – ”Skatta er lyckliga, när ni utsätts för prövningar.” Det kan låta som uppmaning till självplåge­ri, men den är rea­listisk och den ger hopp.    Den förutsätter tro. Tron att Herren styr och leder mitt och värl­dens liv. Också när allt tycks peka på och kännas som motsat­sen. I

Kortpredikan S. Scholastica, jungfru 

– Höga Visan 8:6-7 Ps 148:1-2,11-13a,13c-14  Luk 10:38-42 – ”Hon förmådde mest, ty hon älskade mest.” Så säger Gregorius den store om Scholastica, när hon med sin bön dragit ner ett skyfall från himlen, vilket tvingar hennes bror Be­­nedictus att fortsätta det andliga samtalet hela natten. Det finns en kraft i detta ”mera”, det som

Kortpredikan

– 1 Kung 11:29-32;12:19 Ps 81:10-11b,12-15 Mark 7:31-37 – Profeten Achia förkunnar domen över Salomo, som låtit sig för­föras till av­­gudadyrkan, trots att Gud två gånger hade varnat ho­nom. Profeten river sönder sin mantel i tolv styc­ken och ger Jerobeam tio av dem. Det är det blivande Israel. Endast Juda stam skall fö­ra löftet till

Kortpredikan

– 1 Kung 11:4-13 Ps 106:3-4,35-37,40 Mark 7:24-30 – Hur var det möjligt? Den vise Salomos liv slutar i förnedring. På gamla da­gar lät han sig för­le­das till avfall. För sina ”utländska kvinnor” byggde han al­tare åt avgudarna Kemos och Mo­lok. Bibeln kallar dem ”styggel­ser”. Han bröt mot det första bu­det. Det enade rike han

Kortpredikan

  – 1 Kung 10:1-10 Ps 37:5-6,30-31,39-40 Mark 7:14-23 – Drottningen av Saba förundras över kung Salomos vishet. Han har fått den för att kunna ”skipa lag och rätt”. Hon förundras ock­så över skönheten i det som Salomo byggt upp. Kyrkan kan inte tiga om rätt och fel i världen. Vi ber att hon skall göra

Kortpredikan SS Paul Miki och hans följeslagare, martyrer[1]

– 1 Kung 8:22-23,27-30 Ps 84:3-5,10-11 Mark 7:1-13 – ”Kan då Gud verkligen bo på jorden?” Det är Salomos frå­ga när han står i det nyuppförda templet i närvaro av Israels hela för­sam­­­­ling. Salomo vet att himlarna och him­lar­nas himmel inte kan rymma honom. Den verklige Gu­den är inte som avgudarna, de som människan själv gör

KYNDELSMÄSSODAGEN – HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET

Mal 3:1-4  Ps 24:7-10 Heb 2:14-18  Luk 2:22-40 Ljuset som lyser i mörkret Det ljus vi bar i våra händer vid gudstjänstens inledande procession, ett ljus med en flämtande låga, är starkare än mörkret. Det ljuset symboliserar barnet i Symeons famn. Dess liv var hotat från början och slutade på ett kors, men visade sig

Kortpredikan S. Ansgar, biskop, Nordens apostel 

– Jes 42:5-10 Ps 96:1-6,9-10 Matt 4:13-17 – Redan som ung blev Ansgar munk i Corbie i Frankrike. Han skic­ka­des till Corvey i Westfalen, Tyskland, vid den tid på 800-talet när kyrkan började sträcka sig mot Norden. Ansgar grundade församlingar i Danmark men hade inte stor fram­­­gång i sitt missionsarbete i Sverige. Det skul­­le dröja

Kortpredikan

– Syr 47:2-11 Ps 18:31,47,50-51 Mark 6:14-29 – Som sammanfattning av Davids historia låter oss kyrkan höra ur Jesu Syraks bok. Den vise Syrak beskriver David som den store hjälten. ”Han lekte med lejon som med killingar.” Han fällde Gol­jat till marken och krossade filistéerna. Men David visste att det var Gud som gav både