Kortpredikan

– Rom 13:8-10 Ps 112:1-2,4-5,9 Luk 14:25-33 –

Alla bud sammanfattas i budet att älska sin nästa. ”Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen”.

Varje förnuftig människa kan inse det. Den troende bejakar det med sitt hjärta. Aposteln säger i ett tidigare kapitel: ”I mitt inre beja­kar jag ju Guds lag”.

Därmed erfar människan sitt dilemma. Hon inser sin skyl­dighet att äls­ka. Hon bejakar det med sin vilja. Men hennes krafter räcker inte. Hon hamnar hela tiden på debetsidan. Hon står i skuld.

Det hon inte kan, det kunde och gjorde Gud. Han sände inte bara sin Son, utan också sin Ande: ”Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan ge­nom den helige Ande”.

I evangeliet formuleras det som ett krav, men egentligen är det en kär­lekshistoria. Inget kan vara viktigare än att leva i den fulla kärle­ken, den mottagna och besvarade kärleken till Je­sus.

Det ser olika ut i praktiken. Somliga kallas till äktenskap, andra till celi­bat, ”var och en efter det mått av tro som Gud har tilldelat ho­nom” (tolf­te kapitlet).

Men alla är kallade att tro på och besvara den kärlek som sam­man­fat­tar och fullbordar lagen.

Vi tar emot och låter oss bindas vid denna kärlek i den heliga eukaris­tin.