Palmsöndagen

Palmsöndagen

Jes 50:4-7 Fil 2:6-11 Matt 26:14-27:66

Inledningsord när kvistarna välsignas

Hela den mänskliga historien är samlad i denna vecka, den stilla veckan, också kallad den stora veckan. Allt tid är koncentrerad i denna veckas dagar. Troende runt hela jorden firar vad som en gång firades i Jerusa­lem. Redan denna första dag hälsar och hyllar de troende ho­nom som konung. Folket förstår det. Inte alla, men de minsta och de med rena hjär­tan.

Han kommer för att lida och dö på korset och så upprätta sitt konungsliga och eviga ri­ke. ”Från korsets trä regerar Gud.” Vi skall höra det i mässans långa passions­berättelse. Redan i förväg hälsar och hyl­lar folket honom med palmkvis­tar och Hosi­an­na­rop.

Låt oss in­stämma i hyllningen av den sanne Konungen och följa honom genom lidandet och döden till uppstån­delsen.

Först välsignas de kvistar vi fått i våra händer…

Efter evangeliet (Matt 21:1-11)

Låt oss som folket i Jerusalem ropa och jubla mot Kristus, vår Herre, och följa honom på hans väg.

Predikan

Inte bara all tid är samlad i denna vecka, Också all mänsklig synd och allt mänskligt lidande finns där. Allt drabbar Jesus och han låter det ske. Som en kosmisk magnet drar han till sig all synd och allt lid­ande. Han tar upp synden i sin egen kropp, blir ett med den. Jesus tar på sig människans öde och gör det till sitt. Hans själ är djupt bedrövad, ända till döds. Han gör det av fri vilja. Han ger sitt liv för sina vänner. Han älskar dem ända till slu­tet.

Hela tiden skymtar det fram en plan, en gudomlig plan, en räddningsplan. Gång på gång hör vi att skrifterna skall uppfyllas. Guds lidande Tjänare tar på sig det onda för att förvandla det.

När vi mediterar över Jesu lidande, när vi följer honom och förenar våra lidan­den med hans, då händer något med våra liv. Ett utbyte äger rum. Hans väg blir vår väg. Vår väg får samma mål som hans. Våra lidanden får samma mening som hans. Vi dras in i Guds plan, Guds lidande kärleksplan. Hans lidande och död utplånar vår skuld och ger oss kraft att fullborda våra liv.

Hosiannaropen vittnar redan om Påskdagen.

Amen.