Kortpredikan

– Hes 47:1-9,12 Ps 46:2-3,5-6,8-9 Joh 5:1-3,5-16 – Profeten Hesekiel ser i en vision hur vatten rinner fram från templet för att göra havsvattnet friskt. Allt får liv genom vattnet och alla slags frukt­träd växer upp. Deras frukter tjänar till föda och deras löv till läkedom. Evangeliet vittnar om att källan till detta vatten är

Kortpredikan

– Jes 65:17-21 Ps 30:2,4-6,11-12a,13b Joh 4:43-54 – Vi skymtar fornkyrkans dopundervisning bakom valet av läsningar. De beskri­ver vägen till tro och hoppet om ”nya himlar och en ny jord”. Jesaja berättar om den nya skapelsen. Redan i förväg fyller den honom med fröjd och jubel. Där skall inte mer höras gråt och kla­gorop. Där

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

1 Sam 16:1b, 4-7, 10-13 Ps 23 Ef 5:8-14 Joh 9:1-41   Det vanliga Vad gör vi i coronatider? Vad gör vi, förutan att iaktta de nödvändiga försiktighetsmåtten? Svaret är detsamma som på frågan vad vi överhuvud gör i klostret: Inget särskilt. Vi gör bara det van­li­ga. Eftersom det är fastetid försöker vi ”beva­ra vårt

Kortpredikan 21/3 Den Helige Benedictus Himmelska Födelse­dag – invigningsdag för Den Helige Be­nedictus Kloster

– 1 Mos 12:1-4 Ps 16:1-2,5,7-11 Joh 17:20-26 – Instängda i vår karantän bryter vi oss ändå ut och firar Bene­dic­tus´ påsk, hans övergång, lat.  tran­si­tus, till den fulla och him­melska verk­ligheten. Gregorius den store berättar hur Benedictus lät sig föras till kyrkan där han tog emot kommunionen. Med lyfta händer, som Mose, stödd av

Kortpredikan

– Hos 14:2-10 Ps 81:6c-11b,14,17 Mark 12:28b-34 – Finns det ett gudomligt budskap i corona-krisen? Det för alla begripliga är att följa de förnuftiga åtgärder som de sakkunniga ger. Kyrkan manar de troende att följa ”myndighe­ternas rekommendationer och allmänna regler”. Det utesluter inte att Gud har ett budskap i det som sker. Inte minst för

Kortpredikan S. Josef, Jungfru Marias brudgum

– 2 Sam 7:4-5a,12-14a,16 Ps 89:2-5,27,29 Rom 4:13.16-18,22 Luk 2:41-51a – Josef påminner oss om att Jesus växte upp på en bestämd plats på jorden, i en egen familj. Detta trots att han var på väg att fullfölja sin gränsöverskridande kal­lelse och redan som tolvåring sökte sin himmelske Fader i temp­let. Han följde si­na föräldrar

Kortpredikan

– 5 Mos 4:1,5-9 Ps 147:12-13,15-16,19-20 Matt 5:17-19 – ”Vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nä­ra som Herren, vår Gud, är oss, så ofta vi åkallar honom?” Mose jämför Israels tro med andra folks tro.   Det tyngsta argumentet för Israels tro är inte Guds upphöjda storhet, utan hans närhet. Den

Kortpredikan

– Till Dan B:2,11-20 Ps 25:4-9 Matt 18:21-35 – Vissa ord i den heliga Skrift har fått särskilt fäste i Kyrkans liturgi. Delar av Asa­rjas bön i den brinnande ugnen beds i varje ka­tolsk mässa. När gå­vor­na burits fram ber prästen tyst och djupt böjd inför alta­ret: ”Herre, vår Gud, inför ditt an­sik­te ber vi

Kortpredikan

– 2 Kung 5:1-15  Ps 42:2-3;43:3-4 Luk 4:24-30 – Naaman, den arameiske härhövitsmannen, hade själv tänkt ut hur pro­feten Elisha skulle bota honom från hans spetälska. ”Jag tänkte att han skulle…”. Utan sin kloka tjänare hade han gått mis­te om hjälpen. För­do­mar, det är domar ”i förväg”, i kombination med högmod för­blin­dar. ”Gör ingen­ting utan

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

2 Mos 17:3-7 Ps 95:1-2,6-9 Rom 5:1-2, 5-8  Joh 4:5-42 Samtal pågår En kvinna går ut ur staden. Hon bär på en kruka för att hämta vatten. Vid brunnen hän­­der något som får kvinnan att låta krukan stå och åter­vända till staden i ett annat ärende. Hon har gått ut under den heta siestan mitt