Kortpredikan SS. Timotheos och Titus, biskopar

– Tit 1:1.5 Ps 96:1-3,7-8a,10 Luk 10:1-9 – Vad de flesta firade igår, firar vi benediktiner idag, aposteln Pauli två närmaste medarbetare Timo­theos och Titus. De skulle befästa församlingar som Paulus grundat i ”vår reli­gions sanning” och i ”den sunda läran”.  Samtidigt hör vi en personlig ton mellan Paulus och hans med­arbetare. Han kallar Titus

Kortpredikan Paulus Omvändelse

– Apg 9:1-22 Ps 117 Mark 16:15-18 – Ljuset på Damaskusvägen förvandlade Paulus liv. Han blända­des, men fick tillbaka synen och därtill förmåga att se hela tillva­ron i detta ljus. ”I ditt ljus ser vi ljus.” Kan vi se det Paulus såg? – Jag tror det: I Paulus livsöde och lära. Hans undervisning är vidunderlig,

TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET – GUDS ORDS SÖNDAG

Jon 3:1-5,10 Ps 25:4-5b,6-9 1 Kor 7:29-31  Mark 1:14-20 Levande och verksamt Denna söndag, den tredje under året, har av påven Franciskus fått ett särskilt namn: Guds ords söndag. Kyrkan vill göra oss mera medvetna om Guds ord, det ord som vi egentligen firar varje söndag. Det är ett arv från det senaste konciliet, som

Kortpredikan Vårfrumässa

  – Heb 9:2-3,11-14 Ps 47:2-3,6-9  Mark 3:20-21 – Dagens avsnitt ur Hebreerbrevet talar inte bara om ett tempel, utan om två. Dels om det tält och den gudstjänst som Mose inrätta­de, dels om sam­vetet. Det senaste konciliet kallar samvetet ”människans hemli­gas­­te centrum och helgedom”.   Mose hade tagit emot anvisningarna till tältet när han

Kortpredikan – böneveckan för de kristnas enhet

– Heb 8:6-13 Ps 85:8,10-14 Mark 3:13-19 – Mera adekvata texter för enheten kunde vi inte få. I den första läsningen citeras profeten Jeremia om det nya för­bun­­det, där ingen längre behöver korrigera sin bror och säga: ”Lär känna Herren. Alla skall veta vem jag är”. Genom Anden är Guds lag skriven i allas hjärtan.

Kortpredikan S. Agnes, jungfru och martyr

– Heb 7:25-8:6 Ps 40:7-10,17 Mark 3:7-12 – Tron rymmer det som för oss framstår som motsatser.  Hebreerbrevet berättar om honom som delat våra mänskliga vill­kor, plågad av lidande, ”fres­tad i allt”, en som ”kän­ner med oss i våra svagheter”. Samtidigt är han ”helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna”. Han är både

Kortpredikan

– Heb 7:1-3,15-17 Ps 110:1-4 Mark 3:1-6 – Hebreerbrevet säger om vår Herre: ”Du är för evigt präst.” I dagens avsnitt tar författaren hjälp av en gåtfull gestalt i Gamla Testamentet som Abraham mötte vid ett tillfälle, Mel­kisedek. Han var ”kung i Salem och präst åt Gud”. Åt denne Melkisedek ger Ab­­ra­ham tionde och tar

Kortpredikan S. Henrik, biskop och martyr

– Heb 6:10-20 Ps 111:1-2,4-5,9, 10c Mark 2:23-28 – Hebreerbrevet är skrivet till dem som är på väg att förlora hop­pet. De får en ”stark uppmuntran”. De påminns om Guds löfte till Ab­ra­ham. Löftet förstärks dessutom av en ed. Genom ”två orubb­­li­ga utfästelser” ville han visa hur fast Guds löfte till Abraham var, att välsigna honom

Kortpredikan S:t Eriks Domkyrkas invigning

– Jes 56:1,6-7 Ps 84:3-5,10-11 Joh 4:19-24 – ”Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus.” Det är lätt att se de negativa sidorna i kyrkan, och att fångas av bedrövelse. Men profe­ten utlovar ”glädje i mitt bönehus”. ”Vi tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka.” Det är svårare att tro på Kyrkan än