Kortpredikan

– Amos 5:14-15, 21-24 Ps 50:7-13,16b-17 Matt 8:28-34 – Profeten Amos säger det självklara, det som varje männi­skas samvete säger: ”Sök vad gott är, och inte vad ont är”. Ändå är hans budskap näs­­­tan outhärdligt: ”Herrens dag är mörker och inte ljus, den är töcken utan något solsken”.   Amos går särskilt till rätta med dem

Kortpredikan Den romerska kyrkans första martyrer

– Am 3:1-8; 4:11-12 Ps 5:5-8 Matt 8:23-27 – Profeten ger exempel på en av tillvarons grundlagar, den om or­sak och verkan. ”Ryter ett lejon i skogen, om det ej har funnit nå­got rov? Faller en fågel i snaran på marken, om inget garn har bli­­­vit utlagt för den?” Allt som finns och allt som händer

Kortpredikan Petrus och Paulus, apostlar

– Apg 3:1-16  Ps 34:2-9 2 Tim 4:6-8,17-18  Matt 16:13-19 – Den apostoliska kyrkan är byggd med gudomlig kraft. Men Gud använder mänskliga redskap. Har det någonsin tagits större risk? Petrus befrias ur fängelset av en ängel, men i bakgrunden var det församlingen som bad ivrigt för honom. Petrus lyder ängelns befallning men tror först

Kortpredikan

– 2 Kung 25:1-12 Ps 137:1-6 Matt 8:1-4 – Med Jerusalems förstöring år 587 f.Kr. var det slut med Davids välde som ett jordiskt kungarike. Jerusalem och templet skulle visserligen byggas upp på nytt och drömmen skulle finnas kvar – löftet om ett evigt välde står ju kvar – men nu börjar vägen mot det

Kortpredikan S. David av Munktorp

– 2 Kung 24:8-17 Ps 79:1-5,8-9 Matt 7:21-29. Människor uträttar mycket. Men vilka handlingar består? På 500-talet f.Kr. hände det otänkbara med Jerusalem och dess tempel. Den babyloniske ko­nungen intog staden och berövade tem­p­let alla dess skatter; kung­en och de flesta i folket fördes bort i fång­enskap. Endast ”de obetydligaste av folket lämnades kvar”. I morgon

S. Johannes Döparens födelse

Jes 49:1-6 Ps 139:1-3-13-15 Apg 13:22-26 Luk 1:57-66,80 När den helige Benedictus byggde två kapell på Monte Cassino, vigde han det ena åt Johannes Döparen. Munkarna kände igen sin kallelse i hans och de andra profeter­nas. En ”vass pil, dold i ett koger”. Om vi jämför profeten med prästen ser vi profetens kallelse tyd­ligare. Prästens

Kortpredikan

– 2 Kung 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36  Ps 48: 2-4,10-11 Matt 7:6,12-14 – Assyrien hade intagit Nordriket år 721 f. Kr. Nu, 20 år senare, ho­tas också Juda rike och Jerusalem. Kung Hiskia får ett hotfullt och sarkastiskt brev från den assyriske kungen. ’Skulle du bli räd­­dad, när alla andra gått till spil­lo?’ När kungen

Kortpredikan SS John Fisher o Thomas More, martyrer

– 2 Kung 17:5-8,13-15a  Ps 60:3-5,12-13 Matt 7:1-5 – John Fischer och Thomas More blev båda martyrer i 1500-talets England för sin trohet mot påven som kyrkans överhuvud. De var inga ”påvefanatiker” utan humanister som sökte reforme­ra kyrkan. Men de motsatte sig Henrik VIII:s ogil­tiga äktenskap och vägrade att er­kän­na kungen som kyrkans överhuvud. De

12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jer 20:10-13 Ps 69:8-10,14,17,33-35 Rom 5:12-15 Matt 10:26-33 Gudsfruktan driver ut människofruktan Tre gånger i detta korta evangelium upprepar Jesus samma maning: Var inte rädda! Det är ett tröstande budskap i en hotfull värld. Men det är inget alibi för naivitet. Hoten är verkliga och människan måste välja vem hon litar på. En svensk röst

Kortpredikan – Jungfru Marias obefläckade hjärta

– Jes 61:9-11 1 Sam 2:1,4-8d (Resp.ps)  Luk 2:41-51 – Denna minnesdag har sitt historiska ursprung i Fatima (Portu­gal) 1917, där Maria uppenbarade sig för tre barn, med upp­maning till bot, rosenkransbön och att världen skulle hel­gas åt hennes rena hjärta. Nu är minnesdagen förlagd till da­gen efter Jesu hjärtas dag. Ma­rias rena hjär­ta har