Kortpredikan

– Upp 20:1-4,11-15; 21:1-2 Ps 84:3-6a,8a  Luk 21:29-33 – När vi igår hörde om de mest skrämmande teck­nen uppmanades vi att ”lyfta våra huvuden”. Jesus fortsätter och säger: ”Guds rike är nära”. Mitt i höstmörkret får vi höra att ”som­maren är nära”. ”Detta släk­te skall inte förgå förrän allt detta hän­der.” Kyrkan vet att varje

Kortpredikan

– Upp 18:1-2,21-23; 19:1-3,9a  Ps 100 Luk 21:20-28 – Babylon och Jerusalem är städer i vår historia, men i dagens läs­ning­ar är de främst tecken på något mera än historia.   Babylon är en känd stad i bibeln, inte minst som den stad till vil­ken fol­ket fördes bort i fångenskap på 500-talet f.Kr. Men staden

Kortpredikan S. Niels Stensen, biskop (d.1686)

– Upp 15:1-4 Ps 98:1-3b,7-9 Luk 21:12-19 – ”Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.” Niels Stensen är ett vittne om denna uthållighet, både ge­nom sin forskning och genom sitt liv. Född i Köpenhamn, med skånskt ur­sprung på fädernet, blev han anatom och forskare. Med sinnet iakt­tog han, med förståndet för­stod han och

Kortpredikan S:t Andreas Düng Lac, präst, och hans följeslagare – de vietnamesiska martyrerna.

– Upp 14:14-20a Ps 96:10-13 Luk 21:5-11 – De projekt människan försöker genomföra med ryggen mot Gud är i grunden dödsdöm­da. Det utesluter inte att människan, också den som inte tror, kan utföra goda ting, men deras värde är be­grän­sat. Bibelns sista bok beskri­ver den underliggande kampen där det till slut skalats fram endast två alternativ.

Kortpredikan S. Columbanus, abbot

– Upp 14:1-3,4b-5  Ps 24:1-4b, 5-6 Luk 21:1-4 – Vilken skara! – Den fattiga änkan hörde dit. Abboten Columbanus likaså. Jo­hannes beskriver dem. De har lärt sig den nya sången. De är friköpta från jorden. De är fläckfria. De följer Lammet vart det än går. De etthundrafyrtiofyra tusen. Responsoriepsalmen be­sjunger dem: ”De som har oskyl­­diga

KRISTUS KONUNGENS DAG

Hes 34:11-12,15-17 Ps 23 1 Kor 15:20-26,28 Matt 25:31-46 Den fruktansvärda och ändå efterlängtade domen Kontrasten kan knappast vara större än mellan den värld vi lever i och den dag vi firar – Kristus Konungens dag. En värld fångad och förvirrad av en mängd avgudar och mak­ter, kollektbönen kallade det ”tomhetens välde”, och mitt i

Kortpredikan Den saliga jungfru Marias tempelgång

– Upp 11:4-12  Ps 144:1-2,9-10 Luk 20:27-40 – ”Gud är inte gud för döda, utan för levande, ty för honom är alla lev­ande.” Att leva för Gud är att leva fullt ut. Att inte göra det är att vara död, an­tingen människan lever fysiskt eller inte.   Maria levde helt ”för Gud”. Dagens fest fick

Kortpredikan

– Upp 10:8-11 Ps 119:14,24,72,103,111,131 Luk 19:45-48 – Boken med de sju sigillen koncentreras till ”en liten bokrulle”. Jo­hannes får uppmaning att äta upp den. Bokrullen är ”söt som ho­nung” i hans mun, men svider i hans mage.  Profeterna Jeremia och Hesekiel hade fått en lik­nan­de uppma­ning före honom. Guds ord måste ta vägen genom förkunnarens

Kortpredikan S. Mechthild, jungfru

– Upp 5:1-10 Ps 149:1-6a,9b Luk 19:41-44 – Johannes gråter ”häftigt över att det inte finns någon som är vär­dig att öppna boken och se i den”. Boken om män­ni­skans och till­varons histo­ria är förseglad med sju sigill. Han ser ingen som kan tyda den, ingen som kan svara på frå­gan om vad som är

Kortpredikan

– Upp 4:1-11 Ps 150 Luk 19:11-28 – Lukas berättelse om de tio punden skiljer sig från vad Matteus berättar, det vi hörde i söndags. Hos Lukas är man nära Jerusalem och stämningen är upp­het­­tad. Otåliga anhängare vill att Guds rike skulle komma ”redan nu”. Liknelsens man ”av hög börd”, som reste bort för att