Kortpredikan

– Jes 50:4-9a Ps 69:8-10,21b-22,31,33-34 Matt 26:14-25 – Profeten ber morgonbön. Han låter sig väckas. ”Herren väcker var mor­gon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt”. Det är den klokes ”förstlingsoffer”, det första han ger och gör var­je mor­gon, innan de egna tankarna slinker in, innan han utsätter sig för tid­ning­ar och annan

Kortpredikan

– Jes 49:1-6 Ps 71:1-4a,5-6b,15,17 Joh 13:21-33,36-38 – Petrus kan vi förstå. Övermodet kommer på fall, förr eller senare.  Många har egen bit­ter erfarenhet. Judas är betydligt svårare att förstå. Om vi ens vill det. Det kunde vara jag. ”En av er kommer att förråda mig.” Jesus ”skakades i sitt inner­sta”. Svek och förräderi hör till

PALMSÖNDAGEN

Jes 50:4-7 Ps 22:8-9,17-20,23-24 Fil 2:6-11 Matt 26:14-27:66 Inledningsord när kvistarna välsignas Hela den mänskliga historien är samlad i denna vecka, den stilla veckan, också kallad den stora veckan. Allt är koncentrerat i denna veckas dagar. Troende runt hela jorden del­tar i det som en gång hände i Jerusa­lem, även om de flesta detta år

Kortpredikan

– Hes 37:21-28 Jer 31:10-12b,13 (resp.psalm) Joh 11:45-56 – Kajafas är realpolitiker. Många har kommit till tro när Jesus upp­väckte Lasaros. Det kan leda till att de politiska villkoren hotas. En man, Je­sus, offras för folket. Ändamå­let får hel­ga medlen, även om priset är en människas liv. Moralteolo­giskt står läkarna i dagens kris inför samma

Kortpredikan

– Jer 20:10-13 Ps 18:2-7 Joh 10:31-42 – Profeten Jeremia är en av de tyd­ligaste förebil­derna till Je­sus. Profetens ord och var­ningar avvisas, men han framhärdar i sin kallelse. De hotar och anklagar honom, men får honom inte på fall. Herren är med honom ”som en väldig hjälte”. I dagens avsnitt ur Johannesevangeliet låter Jesus

Kortpredikan

– 1 Mos 17:3-9 Ps 105:4-9 Joh 8:51-59 – Genom tron är också vi Abrahams barn. Genom blodet tillhör vi olika folk och nationer, men genom tron tillhör vi Guds heliga folk och det för­bund som bör­jade med Abraham. Han fick löftet att bli ”fader till mång­a folk”. Det skulle vara ett ”e­vigt för­bund”. Folket

Kortpredikan

Kortpredikan 1/4 – Dan 3:14-20, 24-25, 28 Till Dan B:29-33 Joh 8:31-42 – ”Sanningen skall göra er fria.” Frihet står sedan länge högt i kurs, kanske står den högst på värde­ska­lan i vår kultur. Men vad är frihet? Friheten att välja är bara första steget, ty den som väljer fel för­lorar i samma ögonblick friheten. Den

Kortpredikan

– 4 Mos 21:4-9 Ps 102:2-3,16-21 Joh 8:21-30 – ”När någon hade blivit biten av en orm, såg han upp på kopparor­men och blev så vid liv.” Vi hör om det som hände Israels folk när de knotar mot Herren och Mo­se på vandringen genom öknen. För det moderna sinnet uppfattas det som vid­ske­pelse. Sam­ti­digt

Kortpredikan

  – Dan A:13,41c-62 Ps 23 Joh 8:12-20 – ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” Hela påsken skymtar fram i Jesu ord. Jesus har inte kommit för att döma människan, utan för att rädda henne. Men den rädd­ningen vore ingenting värd om han upphävde lagen och rättvi­san. I stället skall han

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Hes 37:12-14 Ps 130 Rom 8:8-11 Joh 11:1-45 Mitt i en orolig och plågad värld Vi i klostret som får fira den heliga eukaristin är oförtjänt privilegierade. Men därmed ock­så ålagda en helig uppgift, att fira mässan ställföreträdande för dem som inte kan delta.      I förrgår följde vi en syster till graven. En plats