Kortpredikan – Ef 4:1-6 Ps 24:1-4b,5-6 Luk 12:54-59 –

”Varför kan ni inte tyda vilken tid det är?” Jesus frågar och svarar med den märkliga motfrågan: ”Varför avgör ni inte själva vad som är rätt?”   Indirekt hänvisar han till samvetet, ”människans hemligaste centrum och helge­dom”. I sitt samve­te har människan redan svaret, när hon låter samvetet upplysas. Samvetet känner igen sanningen i Jesu

Kortpredikan – Vår Fru av Rosenkransen

– Gal 3:22-29 Ps 105:2-7 Luk 11:27-28 – Hur är det möjligt att människor beter sig så lumpet mot varandra som de gör?   Aposteln Paulus har ett svar på frågan, men ett svårsmält svar. Han säger att det beror på synden. Guds ord säger ”allt (=alla männi­skor) är lagt under syn­den”. Det är svårt att

Kortpredikan

– Gal 2:1-2,7-14 Ps 117 Luk 11:1-4 – Paulus vill få sitt arbete bekräftat av de ledande apost­larna i Je­ru­sa­lem. Han vill inte ”slita, eller ha slitit, förgäves”. Ja­kob, Kefas (Petrus) och Jo­hannes ”förstod vilken nåd han ha­de fått”.  Vad kunde inte ha hänt genom kyrko­historien om karismatiska och profetiska ledare hade gjort som Paulus?

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID

1 Mos 14:18-20 Ps 110:1-4 1 Kor 11:23-26  Luk 9:11b-17 Närvaro, offer, helande Den högtid vi firar idag, Kristi kropps och blods högtid, är Herrens största gåva till sin kyrka. Aposteln Paulus vittnar om det i andra läsningen, det äldsta skrivna vittnes­bör­­­det vi har om den heliga eukaristin: ”Jag har själv tagit emot från Herren

SKÄRTORSDAGEN

2 Mos 12:1-8,11-14 Ps 116:12-13,15-18 1 Kor 11:23-26  Joh 13:1-15 Kärlek ända till slutet Jesus faller på knä och tvättar lärjungarnas fötter. En bild av hela hans liv och gärning. Han som var ett med Fadern i det höga, steg ned och utförde slavens arbete. Han, genom vilket allting blivit till, faller på knä för sin

Kortpredikan Vårfrumässa

– 2 Sam 12:1-7a,10-17 Ps 51:12-17 Mark 4:35-41 – ”Du är den mannen.” Natans pedagogik är genomtänkt. Han berättar för Da­vid om en rik man som berövar en fattig man dennes enda får för att mätta en resande. Därmed gill­rar Nathan en fäl­la för David. Han lockar fram hans häftiga reak­tion. David går i fällan

Kortpredikan

– Kol 3:12-17 Ps 150:1-6 Luk 6:27-38 – Dagens läsningar målar två bilder, men med olika färger. Paulus målar med varma och milda färger. Jesus målar med ett intensivare ljus, svårare att både förstå och uthärda. Skall hustrun som miss­hand­las vända andra kinden till? Skall kri­minali­tet och våld ta över våra gator? Skall man inte få

23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jes 35:4-7a  Ps 146:7-10 Jak 2:1-5  Mark 7:31-37 Fatta mod! Profetens budskap tycks bli allt aktuellare ju mera tiden går: “Fatta mod, var inte räd­da!” Både sekulära och troende plågas av rädsla och modlöshet, vilket kan göra livet till ett fängelse. Redan 500 år före Kristi födelse förkunnade profeten, och han gjorde det med intensitet

Kortpredikan S. Elin av Skövde, martyr

3 Mos 23:1,4-11,15-16, 27 34b-37 Ps 81:3-6b,10-11b Matt 13:54-58 Judarnas högtider hade sitt ursprung i fester som herdar och åker­bruk­are firade. De fylldes med nytt inne­håll när Gud befriat folket ur Egyp­ten och in­gick förbund med dem. De största var pås­ken, veckohögti­den, som blev vår pingst, försoningsdagen och löv­hyddohög­tiden på hösten. Detta i sin tur når

Kortpredikan

– 2 Mos 12:37-42 Ps 136:1,23-24,10-15 Matt 12:14-21 – ”Ingen skall höra hans röst på gatorna”, säger profeten om ”Her­rens tjänare”. Han skall inte ”träta och ropa”. Ändå skall ”han en dag föra rätten till seger och hans namn skall ge folken hopp”. Att han förkunnar ”rätten för folken” kan vi läsa om i kyrkans so­ciallära.