Kortpredikan 27/5 S. Augustinus av Canterbury, munk, Englands apostel d. 604 eller 605.

åven Gregorius den store skickade ut fyrtio munkar för att evangelise­ra England. Missionen bar frukt. Deras ledare, den helige Augustinus, blev den förste ärke­bis­kopen av Canter­bu­ry. I lära och liv förmedlade han den apostoliska traditionen.

I Pauli avskedstal till de äldste i Efesos hör vi hur traditionen förs vidare till näs­ta generation. Församlingens ledare, insatta av den helige Ande, skall ”ha uppsikt över – vara biskopar och herdar för – Guds försam­ling”. Det är den så kallade ”apostoliska successionen”.

”Under tre års tid” har Paulus väglett var och en ”under tårar”. Han var­nar för ”farliga vargar”, som skall träda fram ”ur de eg­na le­den” och för­kunna villo­lä­ror som splittrar och förskingrar hjor­den.

Ingenting säger att varningen är mindre befogad idag. Låt oss be för dem som har den otacksamma uppgiften att varna för och föra irrlä­rar­na till rätta.

Paulus har lärt allt av den Herre som i sitt avskedstal ber till Fa­dern: ”Hel­ga dem genom sanningen; ditt ord är sanning”. Han fortsätter: ”För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas ge­nom sanningen”.

Behövde Jesus ”helgas”? Fäderna tar allvarligt på varje ord. Som Fa­derns Son behövde han naturligtvis inte helgas, eftersom han i sin gu­domliga natur är helig. Ordet syftar på inkarnationen, där han ”helgar” den mänskliga naturen genom att förena den med den gudomliga.

Detta sker ”för deras skull”, för människornas skull, och fullbordas ge­nom korsets offer. ”För deras skull helgar jag mig till ett offer.” Jesus frambar sig själv som människa, för att vi som hans mänskliga lärjung­ar skall bli heliga.

Det är inte bara en sanning i det förflut­na. Den gode herden har lovat att vara med sin Kyrka alla dagar. Därför firar hon den heli­ga eukaristin, där den Gode Herden helgar sig till ett offer, för att också vi skall ”hel­gas” genom sanningen och det eviga offret.

Därför ber de troende om sanningens och helighetens Ande.

O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld.