Kortpredikan

– 1 Kor 8:1b-7,11-13  Ps 139:1-3,13-14b,23-24 Luk 6:27-38

”Döm inte, så skall ni inte bli dömda.”

Paulus tillämpar det i frågan om de kristna fick äta kött som offrats till avgudar. Av hänsyn till dem som hade osäkra samveten avstår han själv. Trots att han vet att det inte finns några avgudar. Kärleken väger tyngre än kunskapen. Paulus sä­ger: ”Kun­skapen gör oss uppblåsta, det som bygger upp är kärle­ken.”

De som hade ”kun­skap” skulle inte bara ”köra över” dem som ännu inte nått den­na insikt. ”Då går den osäkre förlorad genom din kunskap, den­ne broder som Kristus har dött för”.  

Det betyder inte att kunskap är oviktig. Långt därifrån, men kun­skap och styrka får aldrig drivas på bekostnad av kärleken.

Av samma skäl tar Benedictus så stor hänsyn till de svaga. Han säger att abboten skall ”avväga allting så att de star­ka har något att sträva efter och de svaga ändå inte flyr”.

Benedictus, liksom Paulus, har lärt det av sin Herre, som uppma­nar oss att älska också vå­ra fiender och göra gott mot dem som hatar oss. Vi måste vittna om sanningen och avslöja lögner, men göra det driv­na av kärlek.   

Vi behöver inte få sista ordet i ett samtal.

Frågan blir extra svår i en tid när man inte tror att det finns någon san­ning alls.

Låt oss be om gåvan att i kärlek hålla fast vid sanningen.

Vi firar den helige eukaristin för att bli delaktiga av den korsfästa san­ningen.