Kortpredikan

– Rom 8:26-30 Ps 13:4-6 Luk 13:22-30 –

Till dem som frågar hur många det är som blir räddade säger Je­sus: ”Kämpa för att kom­ma in genom den trånga porten”.

Till de teologer som antyder att alla till slut blir räddade säger han: ”Många skall försöka ta sig in (genom den trånga porten) men inte lyckas”.

Till sådana som till och med har ”ätit och druckit med ho­nom” kom­­mer han att säga: ”Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare”.

Till dem som kämpar med bönen men erfar att de inte vet hur de­ras bön bör vara låter han sin apostel säga: ”Anden stöder oss i vår svaghet”.

Till dem för vilka bönen blivit stum och saknar ord säger han: ”An­­den väd­jar för oss med rop utan ord. Anden vädjar för de heli­ga så som Gud vill”. 

Till dem som drabbas av lidande och motgångar, men ändå hål­ler ut säger han: ”För dem som älskar Gud samver­kar allt till det bästa” (1917).

Till dem som förstår att de är ”sådana som är sist”, de öd­mjukas nyktra insikt, till dem säger han att han har ”kallat dem efter sin plan”. De skall ”formas efter hans Sons bild”. De är på väg att vin­na Je­su Kristi härlighet.

I den heliga eukaristin lägger kyrkan orden i vår mun: ”Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min själ helad.”