Kortpredikan

– Jes 42:1-7 Ps 27:1-3,13-14 Joh 12:1-11 –

Under de första dagarna i Stilla vec­kan låter Kyrkan oss höra tre av sångerna om ”Herrens tjänare” hos pro­feten Jesaja. Den fjärde får vi höra på Långfreda­gen.

Den första sången vidgar horisonterna. Profeten målar konturerna till en tjäna­re med ett universellt och allomfattande uppdrag. Han skall bli ”ett ljus för folk­slagen, öpp­­na blinda ögon och föra fångar och dem som sit­ter i mörkret ut ur fängel­set”.

Den som något känner människans historia är skeptisk till stora löften. Men denne tjänare beskrivs varken som en uto­­pist med luftiga dröm­mar eller som en revolutio­nä­r. 

Han är lågmäld och barmhärtig. ”Han skall inte skria eller ro­pa och inte låta höra sin röst på gator­na. Han skall inte krossa ett bru­tet rör, inte släcka en tynan­de veke”.

Ändå är han inte sentimental eller vek. ”Hans kraft skall in­te tyna bort eller brytas, intill dess att han har grundat rätten på jorden.”

Han känns igen och är efterlängtad. ”Havsländerna väntar efter hans lag.”

Från de vida horisonterna förs vi i evangeliet till huset i Betania där Ma­ria låter hela huset fyllas av doften från ”en hel flaska dyrbar äkta nar­dus­bal­sam”. Hon smörjer sin Herres fötter och torkar dem med sitt hår.

Balsam tränger in och ger ifrån sig väldoft. Olja är en sym­bol för den An­de som enligt profeten skulle komma över Her­rens tjä­na­re.

Maria har lyssnat till hans ord när hon satt vid Jesu fötter. De trängde in som en smörjelse i henne och nu ger hon gåvan tillbaka som en bal­sam inför hans begravning.

Hon älskar sin Herre med samma över­flöd som hon själv har tagit e­mot. Höga Visan vittnar om brudens kär­lek: ”När kun­g­en ligger på sin bädd sprider min nardus sin doft”.

En bild för Kyrkans kallelse i världens hus. Den börjar ”i det lilla”, i det eg­na hjärtat och i det hus och den gemenskap där lär­jungen själv bor.

I varje eukaristi ber kyrkan om Anden över gåvorna. För att kärlekens doft skall spridas genom dem som låter sig genomträngas av den. 

”Huset fylldes av doften från denna balsam.”