Kortpredikan S. Franciskus av Assisi

– Jon 1:1-2:1,11 Jon 2:2-5,8  Luk 10:25-37 –

Helgonen är inte enbart moraliska förebilder, de är gå­vor från höj­den – som solstrålar. Inte minst Franciskus av Assisi, Guds lille fat­tige. 

Hans liv förkunnar fattigdomens hemlighet, ingången till en skatt som övergår all jordisk rikedom.

Egen fattigdom, men också svaghet, oförmåga, ja till och med synd, kan bere­da väg till denna skatt. Franciskus gjorde sig inte bara fattig på ägode­lar, mot slutet av sitt liv blev han också så gott som blind.

”Han grät sig till blindhet i sorg över sina tidigare syn­der och han jubla­de som ingen annan över Guds godhet och över ska­pel­sens skönhet”.

Hans glädje över skapelsen har gripit många och gör det fort­farande. Han ta­lar om naturen som sina syskon: ’broder Sol, syster Må­ne, bro­der Vind, syster Vatten, broder Eld, Moder jord och sys­ter död’ – det kunde stå i vilket miljöma­ni­fest som helst.

Men då behöver vi också höra hans varning: ”Ve dem som dör i döds­synd, sa­liga de som möter döden inneslutna i Guds allra heli­gaste vil­ja”.

Franciskus liv genomgick en dramatisk förvandling. Här liknar han Jo­na, som först flydde undan sin kallelse, men befriades ur fiskens buk, en bild för döds­riket.

Franciskus liv efter sin omvändelse liknar den barmhärtige sama­riern. Men oss till glädje blir det först när vi upptäcker Kristus i bå­­de Jona, sa­ma­riern och Franciskus  

Jesus hänvisar själv till Jona, som ett tecken på sin påsk.

Fäderna ser i samariern en bild för Kristus, som fullbordar det som präs­ten och leviten inte fullgör.

Människan är den ”halvdöde” vid vägkanten, som själv behöver barm­härtighet och nåd, oljan och vinet, och fortsatt vård i det värdshus som är en bild för Kyr­­kan.

”Gå du och gör som han!” – betyder både att ta emot och att ge, både att låta sig benådas och att låta nåden fortsätta i kärlek till näs­tan.

Franciskus fick till slut Jesu sår på sin kropp.

”Fader, du som gjorde den helige Franciskus lik din Son, den fattige och öd­mjuke, låt oss med glädje följa Kristi spår och i kärlekens glädje förenas med dig.”