Blodöverföring

Kristi kropps och blods högtid

2 Mos 24:3-8 Heb 9:11-15 Mark 14:12-16, 22-26

Blodöverföring

Kärt barn har många namn. Det gäller inte minst eukaristin. Det finns en litania till Jesus i det allraheligaste sakramentet som innehåller en lång rad namn: källa till all nåd, tröst för de bedrövade, tillflykt för syndarna, läkedom för de svaga – för att bara nämna några. Vårt förnuft kan inte fatta eukaristins hemlighet. Våra sinnen är tröga och våra tan­kar för små. Men en erfarenhet har vi alla gemensam, den egna bristen, svagheten och syn­den. Den ödmjuke förstår, ty han inser sitt behov.

Den andra läsningen talar om ”döda gärningar”. Gärningar som inte ger liv. Där kän­ner vi igen oss. Vår påve Franciskus sade det i torsdags: ”Je­sus har offrat sig frivilligt på korset. Hans offer når ända till oss i varje eukaristi.” Hans blod för våra synder rann fram ur hans uppstungna sida. Det rinner fram och fyller kalken i varje eukaristi. Det är inte ett pris för de duktiga och goda, utan medicin och näring för svaga och syndare.

Det ”når ända till oss”, sade påven. Eukaris­tin gör Kristi offer närvar­ande på altaret i varje mässa, genom hela historien, jorden runt. Det ges oss som föda. Det över­går alla mänskli­ga försök att nå fram till Gud. ”Inget annat folk har gudar som är det så nära så som vår Gud är oss nära”, säger redan Mose i det Gamla för­bundet. ”Hur mycket mer måste då in­te blodet från Kristus, rena våra samveten från döda gärningar”, hörde vi i andra läsning­en. Synder ger dåligt samvete. Kraften och glädjen rinner bort. Vår Herre fort­sätter att låta sitt blod rinna in i oss. Eukaristi är blodöverföring.

Men många tror det inte. De ser inte på Jesus, bara på sig själva, vilket antingen le­der till högmodets blindhet, eller till modlöshetens uppgivenhet. Men Jesu nåd är ny, i varje mässa. Visst – det hela är ofattbart. Kyrkan har själv aldrig menat sig förstå mysteriet. Hon förundras och bävar, jublar och tillber. Men hon är omutlig i att hålla fast tron på detta un­derbara sakrament. Ty hon vet att hon be­höver det. Utan euka­ristin kan vi inte leva.

Den unga kyr­kan förstod att eu­karistin var en slags förlängning av Jesu närvaro. Ge­nom den helige Ande upptäckte hon successivt eukaristins outtömli­ga ri­ke­dom och kraft. Katoliken går inte i mässan som något extra. Det är eukaristin som gör ho­nom till katolik. Det är eukaristin som skapar kyr­kan.

De första kristna läste det gam­la förbundets skrifter i ett nytt ljus. Hon förstod att eu­karistin var förebådad i både ord och handlingar. Vi hörde i första läsningen hur Gud ingick för­bund med Israels folk vid Sinai berg. Mose är medlaren mellan Gud och hans folk. Han förkunnar först ”alla Herrens ord och föreskrifter”. Folket å sin si­da lo­var att lyda Herrens ord, att vända sig bort från alla andra gudar och vara honom tro­gen. Her­ren, å sin sida, lo­var att göra folket till sitt folk, att leda och beskydda det. Det är första skedet i för­bundet. Vi känner igen oss i den kristna kyrkans gudstjänstens första del, i or­dets liturgi, där för­sam­lingen lyss­nar till Herrens ord och bekänner sin tro på det ord som förkunnats.

Men sedan gör Mose något mera. Han bygger ett altare åt Herren nedanför berget. På detta altare offras brännoffer och slakt­offer till tackoffer åt Her­ren. Blodet från dessa djuroffer stänks i två riktningar, dels på alta­ret, som representerar Gud, dels på folket. Mo­se säger: ”Se, detta är för­bundets blod, det förbunds som Herren har slutit med er”. Offer av djur och talet om blod låter för oss primitivt och grymt, men blodet bety­der i bibeln själ­va livet. Att utgjuta någons blod är att beröva någon livet. Att vara blodgiva­re är att ge liv. Förbundet handlar om själva livet.

Hebreerbrevet undervisar om det nya förbundet. Kristus är översteprästen, som inte längre offrar kalvars och bockars blod, utan frambär sig själv som offer. Frivilligt, ”i kraft av sin ande”, av kärlek, ger han sitt liv för att åter förena alla människor med Gud. Blodet från bockar och tjurar helgar och re­nar i yttre mening, säger Hebreer­brevet, medan blodet från Kristus ”renar våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden”. Förbundet är ömsesidigt. Kris­tus gav sitt liv för oss, för att vi skall tjäna honom med våra liv.

Kristi offer skulle inte stanna i det förflutna. Därför instiftar Kristus en måltid, som han uppmanar apostlarna att fira till hans åminnelse. Det nya förbundets måltid, som fullkom­nar det gamla. I den sker ett underbart utbyte. Vi får del av hans kropp, för att bli lemmar i hans kropp, så att hans blod kan rinna i våra ådror och vi bli delaktiga av hans gudomliga natur. Han gör sig till föda och näring för vår hunger och svaghet, i ett nytt och evigt för­bund. Av oss själva är vi dödliga och förgängliga. Han gör oss odödliga och heliga.

Kommunikanten blir det han tar emot. Brödet och vinet förvandlas för att vi skall för­vandlas, så att vi kan frambära våra liv åt Gud och åt vår nästa. Men inte längre i egen kraft, utan i kraft av hans kropp och blod i oss. ”Inget annat sakrament är så hälsobringan­de”, säger Thomas av Aquino. ”Här renas vi från syn­derna, här växer dygderna och själen mättas med en mängd nådegåvor”. Vi äter för att själva förtäras av kärlek till Gud och till vår nästa. Därför ber vi i den euka­ristiska bönen: ”Må han fullkomna oss till en evig offer­gåva åt dig”.

Kyrkan frambär Kristi offer för levande och döda, för att det skall komma alla till go­do och infogas i det Nya Förbundet. Därför ber Kyrkan just i mässan för alla människor och för hela världens frälsning. I den heliga mäs­san finns källan för den försoning som hela världen suckar och längtar efter. Utan detta offer är all vår möda förgäves. I euka­ristin för­vandlas allt.

”Hur skall jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig?” frågade vi i responsorie­psalmen, och den lade själv svaret i vår mun: ”Jag vill taga frälsningen bägare och åkalla Herrens namn”.

Låt oss med sådan vördnad fira Kristi kropps och blods mysterier, att vi ständigt får er­fa­ra hans återlösnings frukter i vårt liv.

Amen.