Kortpredikan – Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

– Upp 12:7-12a  Ps 138:1-5 Joh 1:47-51 –

Det pågår en kamp i tillvaron, en kamp mellan onda och goda krafter. Det kan nog de flesta instämma i. Men materialister och rationalister ser inte vad kam­pen i grunden handlar om. De ser inte att det är en andlig kamp.

Johannes i bibelns sista bok ser klarare. ”Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken.” Det är källan till alla strider på jorden.

Samme Johannes ser också vem som skall segra i kampen. Jesus sä­ger till sina apostlar: ”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”

För de flesta framstår talet om änglar som sagor från en oupplyst tid. Men när det onda triumferar på ett sätt som trot­sar allt förnuft, tycks mig tron på en and­lig kamp som både förnuftig och rimlig. Vi behöver tron på änglarna mer än någonsin. Vi tror för att förstå vad som händer i världen.

Vi ser människor utföra onda handlingar och vänder bort blicken. Men på en plats kan vi känna igen dem – i de egna tankar­na. Vem har inte tänkt onda tankar? Tankar som är henne främmande. Var kom­mer de ifrån? Kyr­kan vet att de har sin källa i ett uppror mot i den andliga världen.

De tidiga munkarna såg det som sin livsuppgift att kämpa mot de onda tan­karna, för att bevara hjärtat rent. Men ingen människa slipper undan.

Munkarna vitt­nar om äng­larnas stöd. Mikael och hans änglar är starka­re. Kam­pen övergick i jubel och till­bed­jan, äng­lar­nas eviga uppgift.

Att leva med änglarna är både att delta i kampen, erfara änglarnas hjälp och att före­gri­pa jub­let.

Benedictus gör Jakobs dröm, där ”änglarna stiger upp och ner”, till mön­­­s­ter för ödmjukheten, men antyder också segern när han talar om psaltarsången: ”In­för änglarna vill jag lovsjunga dig”.

När det eukaristiska offret bärs fram, närvaron och åminnelsen av Kristi kamp och seger, ber kyrkan: ”Låt det­ta offer genom din helige ängels hän­der bäras fram till ditt altare i höjden, inför din gudomliga härlig­hets åsyn, och låt oss al­la, som har del i altaret och tar emot din Sons allra­heligaste kropp och blod, fyllas av all himmelsk nåd och välsignel­se.”

Att ”ha del i altaret” är att delta i kampen där den är som inten­sivast, men ock­så att ”ta emot” gåvorna av Kristi seger. De kallas ”änglarnas bröd”. Där­med blir vi delaktiga i hans seger och kan instämma i äng­larnas lov­sång och tillbed­jan.

Tron ser Jesu kamp och seger i varje eukaristi: ”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”