Kortpredikan S. Scholastica, jungfru

– Hos 2:14b, 15b, 19-20  Upp 19:1, 5-9a  Luk 10:38-42 –  Vad talade de om, Benedictus och Scholastica, när bro­dern kom­mit över sin chock över systerns bön om åskväder för att hin­d­ra honom att gå hem till sitt kloster? Gregorius berättar att de ”hela natten igenom kunde dela sina er­fa­renheter av det andliga livet och styrka

5 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jes 58:7-10 Ps 112:1,4-8a,9 1 Kor 2:1-5  Matt 5:13-16 Ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Det är inte lite som Jesus säger om sina lärjungar i Bergspredikan. Han har in­lett den med Saligprisningarna, som en slags portal för hela predikan. ”Saliga de som…” Men så fort­sät­­­ter han med ett direkt tilltal: ”Ni är

Kortpredikan Vårfrumässa

– 1 Kung 3:4-13 Ps 119:9-14 Mark 6:30-34 – Salomo har fått en uppgift som övergår hans förmåga, att vara le­dare och domare för ett stort folk. Salomo får ett löfte av Gud att få vad han ber om. Han ber om ”ett lydigt hjärta” och om förmågan att ”skilja mel­lan gott och ont”. Hans bön ses

Kortpredikan

– Syr 47:2-11 Ps 18:31,47,50-51 Mark 6:14-29 – Som sammanfattning av Davids historia låter oss kyrkan höra ur Jesu Syraks bok. Den vise Syrak beskriver David som den store hjälten. ”Han lekte med lejon som med killingar.” Han fällde Goljat till marken och krossade filistéerna. Men David visste att det var Gud som gav både

Kortpredikan Paul Miki och hans följeslagare, martyrer

– 1 Kung 2:1-4, 10-12 1 Krön 29:10-12 (Resp.ps) Mark 6:7-13 – Kung Davids tid närmar sig slutet och han säger till sin son Salo­mo: ”Jag går nu all världens väg”. Så kunde man säga i 1917 års översättning. Bibel 2000 måste säga: ”Jag går nu den väg allt lev­ande måste vandra”. David överlämnar sitt rike

Kortpredikan S. Agatha, jungfru och martyr

– 2 Sam 24:2,9-17 Ps 32:1-2,5-7 Mark 6:1-6 – David genomför en folkräkning. Det liknar en mönstring och Joab kan rapportera antalet ”stridsdugliga män”. Gud ser det som en svår synd, trots att han själv eggat David till själva åtgärden.   Vari den bakomliggande synden består får vi inte veta. Hade Davids tro på Guds

Kortpredikan Den salige Nils Hermansson av Linköping, biskop (d. 1391)

– 2 Sam 18:9-10,14b,24-25a,30-19:3 Ps 86:1-6 Mark 5:21-43 – David gråter över sin son Absalom, trots att han har gjort uppror. Joab, Davids överbefälhavare, tvingas förmana kungen att pröva de själ­viska kän­slorna för sonen. Dessa gör honom blind för att upproret skul­le drabba hela folket. Utan rättvisa lämnas fältet fritt för onda mak­­ter. Polis och

Kortpredikan S. Ansgar, biskop, Nordens apostel

– Jes 42:5-10 Ps 96:1-6,9-10 Matt 4:13-17 – Ansgar hade inte stor framgång i sitt missionsarbete. I Sverige, ”hed­­­­­­ning­ar­nas Galileen” som vi kallas genom valet av dagens evan­gelium, skulle det dröja flera sekler innan de frö som Ansgar hade sått bar synlig frukt. Ansgar var både apostel och munk – till det yttre apostel, till

Kortpredikan S. Blasius, biskop och martyr

– 2 Sam 12:1-7a,10-17 Ps 51:12-17 Mark 4:35-41 – ”Du är den mannen.” Natans pedagogik är genomtänkt. Han berättar en histo­ria för Da­vid om en rik man som berövar en fattig man hans enda får. Därmed gill­rar han en fäl­la. Han känner David och lockar fram hans häftiga reak­tion: ”Dödens barn är den man som