Kortpredikan

– Jer 11:18-20 Ps 7:2-3,9b-12 Joh 7:40-52 – ”Aldrig har någon människa talat som han.” Tjänarna som sänts ut för att gripa Jesus kommer tillbaka tomhänta. De blir själva gripna, av hans ord. Översteprästerna och farisé­erna som sände ut dem hade sin me­ning om Je­sus klar. Tjä­narna som sändes ut hade fortfarande kvar sin förmåga

Kortpredikan S. Josef, Jungfru Marias brudgum

– 2 Sam 7:4-5a,12-14a,16 Ps 89:2-5,27,29 Rom 4:13.16-18,22 Luk 2:41-51a – Josef påminner oss om att Jesus växte upp på en bestämd plats på jorden, i en egen familj. Detta trots att han var på väg att fullfölja sin gränsöverskridande kal­lelse och redan som tolvåring sökte sin himmelske Fader i temp­let. Han följde si­na för­äldrar

Kortpredikan

– 2 Mos 32:7-14 Ps 106:19-23 Joh 5:31-47 – Folket har ”tagit sig till vad fördärvligt är”. När Mose dröjer uppe på ber­get blir de otåliga och gjuter sig en kalv, som de tillber och kallar sin gud. Det kan tyckas barnsligt och dåraktigt, men är en bild för människans böjelse att avguda det synliga

Kortpredikan

– Jes 49:8-15 Ps 145:8-9,13c-14,17-18 Joh 5:17-30 – Jesus har botat den lame mannen i Betesda, men hänvisar till att det är Fadern som verkar genom honom. ”Sonen kan inte göra nå­got av sig själv.” Detta blir en ännu större anstöt för judarna än att botandet sked­de på en sabbat. Jesus jämställde sig med Gud. De

Kortpredikan

– Hes 47:1-9,12 Ps 46:2-3,5-6,8-9 Joh 5:1-3,5-16 – Profeten Hesekiel ser i en vision hur vatten rinner fram från templet för att göra havsvattnet friskt. Allt får liv genom vattnet och alla slags frukt­träd växer upp. Deras frukter tjänar till föda och deras löv till läkedom. Källan till detta vatten är en person, en män­ni­ska

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

2 Krön 36:14-16,19-23 Ps 137:1-6 Ef 2:4-10 Joh 3:14-21 En enda vers Gud har talat ett ord. Ett enda. Det Ordet var i begynnelsen hos Gud innan allt blev till. Det Ordet blev människa och talade till männi­skor­na. Hans ord förmedlades till oss i den heliga Traditionen och samlades så småning­om också i den heliga

Kortpredikan

– Hos 6:1-6 Ps 51:3-4,18-21ab Luk 18:9-14 – Den ödmjuke tullindrivaren möter vi i Benedictus regel, på öd­mjuk­­he­tens tolfte steg. Det är den broder som gör tull­indri­varens ord till si­na: ”Her­re, jag är inte värdig, jag syndare, att lyfta mina ögon mot himlen”. Det han ”alltid” säger har blivit hans hjärtas ständiga bön.     Med honom

Kortpredikan

– Hos 14:2-10 Ps 81:6c-11b,14,17 Mark 12:28b-34 – ”Den som är vis, han må ge akt på detta, den som är förståndig må besinna detta.” Profeten Hosea föregriper kärleksbudet, som uppmanar människan att älska Gud ”av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft”. Profeten hjälper oss genom att beskriva Guds

Kortpredikan

– Jer 7:23-28 Ps 95:1-2,6-9 Luk 11:14-23 – Mitt i fastetiden, mitt i bruset av röster, hör vi profeten Jeremia förmedla Herrens ord: ”Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni skall va­­ra mitt folk.” Bistert konstaterar profeten: ”Men de ville inte höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade ef­­ter sina

Kortpredikan

– 5 Mos 4:1,5-9 Ps 147:12-13,15-16,19-20 Matt 5:17-19 – ”Akta dig väl, så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika från ditt hjärta.” Mose manar folket att inte glömma vad de sett med sina egna ögon när Herren förde dem ut ur slaveriet i Egypten och sedan in­gick förbund