Kortpredikan S. Johannes av Damaskus, präst o kyrkolärare

– Jes 30:19-21, 23-26 Ps 147:1-6 Matt 9:35-10:1, 6-8 –

Dagens helgon, den helige Johannes av Damaskus (ca 676-749), pas­sar perfekt både för mässans båda läsningar och för dagens situation.

Han måste ha varit ett bönesvar för dem som bad om arbetare i Guds kyrka. Han blev en lärare som gav väg­ledning när många vek av ”åt höger eller åt vänster”.

Vad behöver vi bättre än sådana lärare idag, när vi hotas av mot­sätt­ningar och splittring både i världen och i kyrkan, när männi­skor­na är som får utan herde?

Profeten antyder en tid då lärarna inte mera skall sättas åt sidan, utan folkets ”ögon skall se upp till sina lärare”. Någon som kan säga: ”Här är vägen, vand­ra på den”.

När Jesus ser människornas vilsenhet och nöd fylls han av med­lidande med dem. Han för­kun­nar Guds rike och bo­tar alla slags sjuk­domar och krämpor.

Jesus utser sina tolv lärjungar och ger dem makt att utföra det han själv utför­de. Men han säger också: ”Be skördens Herre att han sän­der ut arbetare till sin skörd”.

Därmed väcks frågan vem vi kan lita på. Tron säger oss att vi kan li­ta på dem som Jesus sänt ut och gett sin fullmakt. Men inte ens det fun­gerar auto­matiskt. Evangelierna döljer inte apostlarnas svaghe­ter. Kyr­kans his­toria rymmer en rad svek.

Ibland hör man: ’Folket får de ledare det förtjänar’. Det är den se­kulära och uppgivna varian­ten. Tron vet: Vi får de lärare och herdar som vi ber om i Jesu namn och intention.

Det är uppfordrande, både för dem som ”utsätts” för sådan bön och att be den.

”Be skördens Herre att han sän­der ut arbe­tare till sin skörd.”

Redan profeten vittnade om den Herre som vill förbinda ”sitt folks ska­dor och hela såren”. ”Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig”.

Den kraftigaste bönen och det tydligaste bönesvaret är den heliga eu­karistin.