Kortpredikan – S. Teresa av Jesusbarnet, jungfru, kyrkolärare

– Job 19:21-27  Ps 27:7-9c,13-14 Luk 10:1-12 –

Mitt i Jobs förtvivlan, han ber sina vänner att tiga med sin tröst, mitt i detta nästan 40 kapitel långa mörker, uttalar han de pro­fetiska orden: ”Jag vet att min förlos­sare lever och att han till slut skall stå fram över stof­tet.”[1]

Orden fann tidigt ingång i kyrkans begravningslitur­gi och togs emot som en profetisk förutsägelse om uppstån­delsen. ”Kyr­kan tror som hon ber.”

Jobs ord uttrycker ett hopp som går utöver vad han själv har kun­nat tän­ka ut eller sannolikt inte ens själv förstod: ”Sedan denna min sarga­de hud är bor­ta, skall jag fri från mitt kött få skåda Gud”.[2]

Kyrkan säger att ”det nya är fördolt i det gamla”. Den genom Kristus uppen­barade tron finns redan i det Gamla För­bundet, men ”fördold”.

I påskvakans Exsultet sjunger kyrkan om uppståndelsen och ser den ”fördold” redan i psaltaren (139:12): ”Natten skall bli lysande som da­gen”.

Lilla Teresa nådde trons förtröstan när hon upptäckte kär­le­kens ”li­lla väg”. Hon ville bli präst, missionär, martyr etcetera, men dessa vägar var ju stängda för henne.

Då böjde hon sig ner i sin intighet och lyftes så högt att hon kunde nå sitt mål. Genom aposteln Paulus upptäckte hon att kärleken var det av­görande i alla kallelser. Utan kärlek skulle inte apostlarna förkunna och martyrerna vägra att utgjuta sitt blod. Det är inte stor­dåd som krävs, men att göra allt i kärlek.

Så blev hon både missionens skyddshelgon och kyrkolärare.

Hon kunde också bejaka det lidande och det mör­ker som drab­bade henne.

Den förtröstan som tog sin boning i henne är ljuset som lyser i mörkret och som redan Job vittnade om: ”Jag vet att min förlossare lever”.   


[1] Bibel 2000: ”Jag vet att min be­friare lever och till sist skall träda fram på jorden”.

[2] Bibel 2000: ”Här, med min kropp, vill jag skåda Gud”.