Kortpredikan

Jes 1:10-17 Ps 50:8-9,16b-17,21,23  Matt 10:34-11:1

Gud talar genom sin profet: ”Om ni än ber mycket så hör jag inte på det”. Gud kan dra undan sin nåd också från bedjaren – för att re­na hans blick och ge honom något mera och stör­re.   

Jesus talar om svärd i stället för fred. Det är medvetet tillspetsat eftersom ordet fred kan bli ett alibi ord för tröghet, bekvämlighet och ljumhet.

Je­sus vill ge oss me­ra än frånvaro av problem, nå­got utöver den frid som världen ger. ”Min frid ger jag er”, säger Jesus i varje eu­karisti.

Inte ens familjeband får väga tyngre än kärleken till honom. I denna till synes omänskliga prioritering ryms något mera och större, käl­lan och målet för allt vad vi kallar familj.

Svärdet gick genom hans moders själ.

Den som tar sin tillflykt till henne, tar emot den frid hon förmed­lar. 

För att leda den räddhågade till den frid som omfat­tar allt och alla.


­