4 SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 7:10-14 Ps 24:1-6 Rom 1:1-7  Matt 1:18-24 Trons förundran Under tiden före jul gör kyrkan gemensam sak med Gamla förbundets väntan på Mes­sias. Ett skönt uttryck för denna väntan är de s.k. O-antifonerna, de verser som inra­mar Ma­­rias lovsång i kyrkans vesper under de sju sista dagarna före jul och som också kan sjungas

Kortpredikan

– Sef 3:14-18a Ps 103:2-3,11-12,20-21 Luk 1:39-45 – Jungfru Maria skyndar till Elisabet bärande på sin dyrbara gåva. Elisabet representerar det folk som väntar på den utlovade Messias. Också vi hör till dem som väntar. Inte minst under advent. Vi uppmanas av profeten Sefanja att jubla och höja glädjerop, att vara glada och fröjda oss av

Kortpredikan

Jes 7:10-14 Ps 24:1-6 Luk 1:26-38 – Hur kan en människas ord och vilja betyda så mycket? Marias svar på ängelns budskap är historiens nyckelreplik. Den helige Bernhard ”stannar upp” hela historien i ögonblicket mellan ängelns bud­skap och Marias svar. Han säger att hela världen faller på knä och väntar: ”Skynda dig, jung­fru, att svara.

Kortpredikan

– Dom 13:2-7,24-25a Ps 71:3-4a,5-6b,16-17 Luk 1:5-25 – ”Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.” Prästen Sakarias frambar rökelseoffret, men var dold för folkets blickar. De deltog bedjande ”utanför”. På försoningsdagen gick översteprästen ända in i templets allraheligaste, dit ingen annan hade tillträde. Det nya förbundets offer, framburet av vår Herre Jesus Kristus på

Kortpredikan

– Jer 23:5-8 Ps 72:2,12-13,18-19 Matt 1:18-24 – Profeten Jeremia var samtida med kung Sidkia, den siste ättlingen av Davids dynasti. Hans namn be­tyder: ”Jahve är min rättfärdighet”, men Sidkia levde inte upp till sitt namn. I stället var han svag och eftergiven. Profeten utlovar en rättfärdig avkomling till David som skall mot­svara nam­net. ”Detta

Kortpredikan

– 1 Mos 49:2,8-10 Ps 72:2-4b,7,8,17 Matt 1:1-17 – Under de sju dagarna fram till jul låter kyrkan oss höra allt vad evan­ge­lierna berättar om tiden närmast Jesu födelse. Idag och i morgon från Mat­teus evangelium. Resten av veckan från Lu­kas.  Matteus vän­der sig till en judisk läsekrets. I sin släkttavla börjar han med Ab­ra­ham, som

Kortpredikan

– 4 Mos 24:2-7,15-17a Ps 25:4-9 Matt 21:23-27 – ”Vad har du för fullmakt att göra detta?” Jesus får frågan efter att ha rensat templet. Frågan om fullmakt är viktig, än idag. Vem har full­makt att tala och handla i Jesu namn, rentav kräva lydnad?  De som ifrågasatte Jesu fullmakt, avvi­sa­de också Jo­hannes Dö­paren. De

Kortpredikan S. Johannes av Korset, präst o kyrkolärare

– Syr 48:1-4,9-11 Ps 80:2ac,3b,15-1618-19 Matt 17:10-13 – Det finns många likheter mellan profeten Elia och Johannes av Korset.  Elia framträdde som den glödande profeten. Han utförde våldsamma handlingar och ”togs upp i himlen i en vagn dragen av eld­hästar”. Johannes kunde knappast tala om Gud utan att gripas av extas. Han för­manade sina felande medbröder

Kortpredikan S. Lucia, jungfru och martyr

– Jes 48:17-19 Ps 1:1-4,6 Matt 11:16-19 – ”Då skall frid tillflyta dig som en ström.” Vilken bild! Friden som en ström som rinner till och se­dan, enligt Jesu löfte, blir en källa i hjärtats innersta. Den heliga Lucia måste ha kommit hemligheten på spåren. Enligt legenden hade hon avgivit kyskhets- och trohetslöfte till Kris­tus. Det kostade

Kortpredikan

– Jes 41:13-20 Ps 145:1,9-13b Matt 11:11-15 – Har någon uttalat mäktigare trösteord än profeten Jesa­ja? Först för det bortförda och betryckta folket i Babylon. ”Frukta inte du Is­raels lilla hop.” Men sedan också för alla i det Nya förbundet som är på väg att för­lora hoppet. ”De betryckta och fattiga som förgäves söker efter vatten”,