Kortpredikan – Alla Helgons Dag

Upp 7:2-4,9-14 Ps 24:1-6 1 Joh 3:1-3  Matt 5:1-12a

”Vilka är de?” Dessa som vi firar. Dessa som väcker glädje i Guds folk och som får också världen att för­undras, även om deras budskap ofta avvisades så länge de levde?

”Det är de som kommer ur det stora lidandet,” hör vi i bibelns sista bok. ”Ingen må bedra sig,” säger mun­ken Aelred av Rie­vaulx, ”finns någon bland alla dessa heliga, som inte gick över till himlen ge­nom smärtor och bedrövelser i detta livet?”

De höll ut i den goda ivern, säger den helige Bene­dictus. De sök­te Herrens ansikte, trots att det kos­tade många livet. De hungra­de och törstade efter rättfärdighet. De ville bli lika honom som de sökte, de ville se honom sådan han är.

”Lyckliga de som har sin styrka i dig.” De hade sin styrka i honom som de sökte. ”Du ger mig glädje i hjärtat, större än andras som har säd och vin i myc­kenhet.” De ödmjukas hemlighet.

De kommer ur lidandet,

de håller ut,

de har sin glädje och styrka i honom som de söker.

De besöker oss och vi firar den heliga eukaristin till­sammans med dem.